Float Kit 140" Turbo Bushmaster - Blue/White/Yellow Scheme